fbpx

Technické vybavení

Oční klinika Horní Počernice je nejlépe vybavenou oční klinikou v České republice.

Oční klinika Horní Počernice je v současné době nejmodernější oční klinika v České republice. Disponujeme špičkovým technickým vybavením. Jedná se o nejmodernější operační a měřicí přístroje.

Spolehněte se jen na ty nejlepší!

OPERAČNÍ PŘÍSTROJE

Laserový systém od výrobce Carl Zeiss slouží na naší klinice od listopadu 2008 a dále byl upgradován v roce 2010 a 2012. V současné době se jedná o nejnovější a nejmodernější technologii používanou k refrakčním operacím prováděným na rohovce. Pacientovi přináší vysoký komfort, bezpečnost a excelentní preciznost.

Využívá technologie dvou různých laserů. Femtosekundový laser pracuje s ultrakrátkými pulzy, jež jsou konvergovány do velmi malého prostoru, ve kterém vzniká elektronová plasma a dochází k mikroevaporaci tkáně, tedy k vytvoření malé bublinky o průměru asi 7μm. Cílením pulzů do krátké vzdálenosti od sebe dochází k propojování bublinek a k tvorbě velmi přesného řezu uvnitř stromatu rohovky.

Druhá část systému VisuMax® Mel™ 80 využívá excimerový laser. Po odklopení lamely rohovky (flapu) excimerový laser procesem fotoablace odstraňuje podle předem stanoveného schématu na míru pacientovi dioptrie na obnaženém stromatu rohovky. VisuMax Mel 80 je používán na naší klinice k dvěma druhům refrakčních operací:

Laserová operace Femto LASIK jinde nazývána také jako Femto Lasik Premium nebo NeoLasik HD. Jedná se o laserovou operaci očí, při níž nedochází ke kontaktu ostrých nástrojů s okem. Vytvoření tenké lamely zajišťuje femtosekundový laser, po jejím odklopení excimerový laser (Mel 80) odstraní refrakční vadu a lamela se přiklopí zpět na rohovku.

3D laserová operace ReLEx® smile – nejmodernější technologie refrakčních laserových operací představuje významný krok k minimálně invazivnímu zákroku. Laserová operace je rychlejší a celý proces probíhá v jednom kroku. Použitím femtosekundového laseru je v hloubce rohovky v režimu 3D vytvořena čočka, která je pak malou incizi vytažena. Dochází tedy k minimálnímu narušení integrity povrchu rohovky a Bowmanovy membrány. Odpadá také nutnost použití excimerového laseru pro odstranění dioptrií. Metoda je limitována druhem refrakční vady, nelze provést u dalekozrakosti, u velmi nízkých dioptrií nebo při příliš vysokém nebo prostém astigmatismu.

Nejnovější přístroj pro biometrické měření. Přesný výpočet, který tento přístroj zajišťuje je klíčový pro správný výběr nitrooční čočky u operace šedého zákalu.

 

Zcela novou, špičkovou operační techniku při operacích šedého zákalu či refrakčních nitroočních operacích nabízí femtosekundový laser LenSx® od firmy Alcon.

Je to první femtosekundový laser používaný k operacím šedého zákalu. Jako první získal schválení FDA pro operace v USA i evropský certifikát CE. Při laserové operaci se nepoužívá žádný skalpel, veškeré řezy provádí počítačem řízený femtosekundový laserový paprsek. Tato metoda je daleko přesnější než vytváření řezů manuálně nožem či jehlou. Přístroj obsahuje integrované OCT, které zobrazí přední segment, na němž se přesně naplánuje rozmístění, směr a hloubka řezů. Tím je operace přísně individualizovaná na míru každému oku. Laser umožňuje otevření předního pouzdra čočky a fragmentaci čočky, stejně tak jako provedení primárních i sekundárních incizí v rohovce, kterými pronikají nástroje do nitra oka a kterými je implantována nitrooční čočka. Je-li potřeba, umožňuje i korekci předoperačního astigmatismu pomocí arkuátních incizí na rohovce. Přesným plánováním a počítačovým naváděním je dosaženo vysoké míry přesnosti a bezpečnosti. Částečnou fragmentací čočky dosáhneme významného zkrácení fakoemulzifikačního času potřebného pro odstranění čočky, čímž značně snížíme i množství škodlivé energie pronikající do očních struktur, a tak snížíme i množství komplikací s tím spojených. Špičkovou technologii ocení jak pacienti se šedým zákalem, tak i klienti, kteří podstupují refrakční výměnu čočky a implantaci prémiové čočky multifokální. Uvedeným laserovým přístrojem disponuje jen několik klinik v Evropě. Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění, pacient si doplácí.

Oční klinika Horní Počernice zakoupila jako první v České republice nový přístroj firmy Alcon – CONSTELLATI ON® Vision System. Tento unikátní systém kombinuje špičkový fakoemulsifikační přístroj pro operace na předním segmentu (operace šedého zákalu a refrakční nitrooční operace) s nejmodernějším zařízením pro operace zadního segmentu tj. sklivce a sítnice. Přístroj je na klinice v provozu od 1. září 2009 a je využíván kataraktovými i sítnicovými chirurgy. Fakoemulzifikace je v dnešní době metodou volby při extrakci katarakty. Ultrazvukovou energií fragmentujeme čočkové hmoty, které jsou zároveň systémem odsávány. Vše se děje prostřednictvím drobných nástrojů pronikajících do oka malými incizemi v rohovce. S moderními operačními nástroji a systémy se operace katarakty stala mnohem méně invazivní metodou, než tomu bylo v minulosti.

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

Přístroj poskytuje nový přístup v diagnostice a léčbě refrakčních vad. Umožňuje přesné stanovení optických aberací, tedy nedokonalostí optického systému oka. Refrakční stav oka se tradičně definuje stanovením sférické a cylindrické složky refrakční vady. Takto zjištěnou vadu lze korigovat brýlemi, kontaktními čočkami, klasickými laserovými operacemi, nitroočními čočkami, resp. jejich kombinací. Existují však i refrakční vady, které popisují tzv. aberace vyššího řádu. Sofistikovaná technologie měří deformace vlnoplochy (wavefront aberometrie) vznikající při optickém procesu zpracování zrakového vjemu okem. Porovnáním s obrazem wavefrontu procházejícím dokonalým okem s identickou šířkou zornice (takové oko neexistuje, jeho wavefront je plochý) stanovuje celkový aberační stav optického systému oka, podíl jednotlivých aberací a jejich dílčí příspěvky ke konečné kvalitě vizuálních funkcí. Přenos změřených hodnot aberací do terapeutického excimerového laseru (v tomto případě MEL™ 80) pak umožňuje přesnou aplikaci laserové energie po povrchu rohovky tak, aby negativní vlivy optických aberací byly sníženy na minimum. Mluvíme o individualizované (přizpůsobené) ablaci, která je pro každé oko unikátní. Individualizovaným topograficky řízeným laserovým refrakčním zákrokem na rohovce dosáhneme lepších zrakových kvalit. Potlačení aberací vyšších řádů znamená zlepšení zrakových funkcí hlavně v podmínkách snížené světelnosti, například při nočním řízení.

Je přístroj pro wavefront analýzu od firmy Abbott pracující se systémem IntraLase-VISEX. Stejně jako u systému CRS firmy Carl Zeiss je využíván pro aberometrii před i po refrakčních operacích, poskytuje tak vysoce individualizovanou ablaci při metodě femto LASIK a diagnostiku aberací vyšších i nižších řádů.

Moderní a nový OCT přístroj používaný ve stejných indikacích jako OCT Stratus se liší metodou získávání OCT obrazu (využívá Spectral-Domain metodu), produkuje přesnější a dokonalejší obraz sítnice a přilehlých struktur, jakož i předního segmentu oka.

Optická koherenční tomografie je diagnostická metoda, která se stala nezastupitelnou v diagnostice onemocnění zadního segmentu oka. Poskytuje reálné morfologické zobrazení příčných řezů zadní části sklivce, vitreoretinálního rozhraní, sítnice a subretinálních struktur, jakož i jejich kvantitativní zhodnocení. Dokáže odhalit nepatrné změny, které jsou často při pouhém klinickém vyšetření klasickou fundoskopií skryty nebo jen nezřetelně vyjádřeny. Použití je jednak diagnostické pro glaukom a širokou řadu retinálních onemocnění, jednak skríningové, které je poskytováno před některými typy nitroočních operací.

Přístroj poskytuje zavedený a vysoce pokročilý diagnostický rohovkový systém. V kombinaci s CRS-Master™ plánovacím systémem představuje optimální základ pro individualizovanou refrakční laserovou operaci.

Analyzuje topografii rohovky, její přední plochy, zadní plochy, hloubku a tloušťku rohovky (pachymetrii). To vše srovnává s normou a graficky upravuje, aby vyhodnocení bylo pro lékaře co nejpřijatelnější a přehledné (vytváří mapy zakřivení a tloušťky rohovky, hloubky přední komory, hodnotí komorový úhel oka a polohu čočky). Přístroj Pentacam využívá k měření rotující Scheimpflugovu kameru. Měří v oblasti celého předního segmentu oka. Tento postup poskytuje trojrozměrný obraz. Měření probíhá ve 25 000 bodech a trvá asi 2 vteřiny. Přístroj monitoruje a snaží se korigovat vliv mimovolných očních pohybů. Při rohovkové topografii se vychází z měření skutečného poloměru křivosti přední a zadní plochy rohovky v celém průměru rohovky. Spolu s topografií lze analyzovat též rohovko-duhovkový úhel ve 3D, získat pachymetrii rohovky v celém průměru, určit celkovou lomivost rohovky po změření zadní plochy rohovky, srovnávat snímky, získat virtuální model předního segmentu, analyzovat pokročilost katarakty a určit přesněji vhodné parametry intraokulární čočky.